• مشاروه کسب و کار
 • طرح کسب وکار(بیزنس پلن)
 • مشاوره کسب و کار الکترونیکی
 • طراحی فرایندهای کسب وکار الکترونیکی
 • بازاریابی الکترونیکی( مشاوره ، آموزش ، اجرا)

*برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید | 09192226689

دعوت از مشاوران
جهت همکاری
در حوزه های کسب و کار

بیمه ، مالیات ، حقوق کارگری کارفرمایی،واردات ،صادرات

مشاوره

كسب و كار

شنبه تا پنج شنبه

بغیر از روزهای تعطیل

خدمات کسب و کار

 مشاوره مديريت كسب و كار
خدمات اداری
آموزش
زیرساخت مجازی
s18.jpg

ورود کاربران

پکیج کسب و کار

شرکت با مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود (0)

طبقه بندي هاي فرزند

تعریف شرکت با مسئولیت محدود

تعریف شرکت با مسئولیت محدود (0)

شركت با مسئوليت محدود شركتي است كه بين دو يا چند نفر براي امور تجارتي تشكيل شده و هريك از شركا بدون اينكه سرمايه به سهام يا قطعات سهام تقسيم شده باشد فقط تا ميزان سرمايه خود در شركت مسئول قروض و تعهدات شركت است (م 94 ق.ت) در اسم شركت بايد عبارت ( با مسئوليت محدود) قيد شود و همچنين اسم شركت نبايد متضمن نام هيچ يك از شركا باشد و الا شريكي كه اسم او در اسم شركت قيد شده در مقابل اشخاص ثالث حكم شريك ضامن را در شركت تضامني خواهد داشت ( م 95 ق.ت)
مدارك مورد نياز شركت با مسئوليت محدود
1- تقاضانامه ثبت شركت با مسئوليت محدود 2 برگ
2- شركت نامه 2 برگ
3- اساسنامه 2 جلد
4- صورتجلسه مجمع عمومي موسسين و هيات مديره 2 نسخه
5- فتوكپي شناسنامه شركا ومديران ( در صورتي كه خارج از سهامداران انتخاب شود)
6- اخذ وارائه مجوز در صورت نياز

مشاهده موارد...
روش و مراحل ثبت شركت با مسئوليت محدود

روش و مراحل ثبت شركت با مسئوليت محدود (0)

1- پس از تكميل دو برگ تقاضانامه و دو برگ شركتنامه (مطابق نمونه ضميمه) و تهيه دو جلد اساسنامه و امضاي ذيل تمام اوراق توسط تمام شركا جهت پرداخت هزينه تعيين نام پس ازا خذ فيش به بانكهاي معين مراجعه و فيش پرداختي را به واحد حسابداري اداره ثبت شركتها ارائه واحد مزبور نسبت به ممهور نمودن برگ اظهارنامه اقدام مي نمايد.
2- چند نام ( با توجه به اينكه : 1- نام خارجي نباشد 2- سابقه ثبت نداشته باشد 3- داراي معنا و مفهوم باشد 4- با فرهنگ اسلامي مطابقت داشته باشد ) انتخاب و به واحد تعيين نام اداره ثبت شركتها مراجعه و مسئول مربوطه با بررسي نامهاي ارائه شده نسبت به انتخاب و تعيين نام اقدام ونام تعيين شده را در روي برگ اظهارنامه قيد مي نمايد و سپس اخذ موافقت از مسئولين اداره ثبت شركتها در خصوص نام تعيين شده بعمل آيد و اين نام بايد در واحد تعيين نام ثبت دفتر شود.
3- مدارك را با توجه به مواردي كه ذكر شد ( 2 برگ تقاضانامه 2 برگ شركتنامه 2 جلد اساسنامه فتوكپي شناسنامه كليه شركا ارائه مجوز در صورت نياز 2 نسخه صورتجلسه مجمع عمومي موسسين 2 نسخه صورتجلسه هيات مديره) تحويل قسمت پذيرش مدارك اداره ثبت شركتها داده و رسيد دريافت شود و با عنايت به تاريخ تعيين شده براي اعلام نتيجه در روز موعد به ( احدي از شركا يا وكيل رسمي شركت) به باجه اعلام نتيجه اداره ثبت شركتها مراجعه نمايد.
4- در صورتي كه كارشناس اداره ثبت شركتها ايرادي يا نقصي در مدارك ابرازي مشاهده ننمايد نسبت به تهيه پيش نويس آگهي ثبت اقدام و پيش نويس مربوطه پس از تاييد مسئولين اداره ثبت شركتها تايپ و در روز مراجعه تحويل متقاضي داده مي شود متقاضي بايستي به بانك مراجعه و نسبت به پرداخت حق الثبت كه در ذيل اظهارنامه مبلغ آن قيد شده اقدام نمايد.
تذكر1: قبل از روز مراجعه به بانك به نمايندگي روابط عمومي جهت تعيين مبلغ حق الدرج آگهي تاسيس در روزنامه كثيرالانتشار و اخذ فيش مراجعه شود و مبلغ حق الثبت و حق الدرج در يك مرحله به بانك پرداخت شود.
تذكر2: در صورتي كه كارشناس اداره ثبت شركتها ايراد يا نقصي در مدارك مشاهده نمايد مراتب كتبا به متقاضي اعلام خواهد شد كه نسبت به رفع نقص يا ايراد اقدام نمايد.
تذكر3: در صورتي كه كارشناس اداره ثبت شركتها موضوع شركت را محتاج مجوز از مراجع ذيصلاح تشخيص دهد نسبت به تهيه استعلام اقدام و برگ استعلام پس از اخذ امضا از مسئوليت مربوطه در دبيرخانه اداره كل ثبت شركتها ثبت دفتر شده و به مرجع مربوطه همراه با يك نسخه فتوكپي از مدارك تحويل داده شود.
5- پس از پرداخت مبلغ حق الثبت فيش مربوطه را به واحد حسابداراي اداره ثبت شركتها ارائه و واحد مربوطه نسبت به ممهور نمودن ذيل برگ تقاضانامه و درج مبلغ پرداختي و تاريخ و شماره فيش اقدام مي نمايد.
6- مدارك به واحد ثبت تاسيس و تغييرات اداره ثبت شركتها تحويل داده شود و مسئول مربوطه پس از ثبت در دفتر و تعيين شماره ثبت شركت و درج بر روي اظهارنامه اقدام و در ذيل ثبت دفتر از شخص معرفي شده توسط شركا ( كه خود از شركا يا وكيل رسمي شركت مي باشد) با قيد جمله ثبت با سند برابر است امضا اخذ مي نمايد و سپس آگهي تايپ شده بامضاي رئيس اداره ثبت شركتها برسد يك نسخه از مدارك ضبط در پرونده شركت شده و در بايگاني اداره ثبت شركتها نگهداري خواهد شد و يك نسخه ديگر از مدارك ( تقاضانامه شركت نامه اساسنامه صورتجلسه و مجمع عمومي موسس صورتجلسه هيات مديره ) ممهور به مهر اداره كل ثبت شركتها ومالكيت صنعتي شده و تحويل متقاضي مي گردد.
7- متقاضي مدارك مربوط به خود وپرونده تشكيل شده را به قسمت دبيرخانه اداره كل ثبت شركتها ومالكيت صنعتي برده و پس از ثبت آگهي در دفتر انديكاتور مسئول مربوطه نسبت به درج شماره ثبت دفتر و ممهور نمودن آگهي تايپ شده اقدام و پرونده تشكيل شده را ضبط و بقيه مدارك تحويل متقاضي مي گردد.
8- متقاضي پس از تحويل گرفتن مدارك مربوط به خود نسخه دوم آگهي تاسيس را به واحد روابط عمومي مستقر در اداره كل ثبت شركتها و مالكيت صنعتي جهت درج در روزنامه كثيرالانتشار تحويل و نسخه اول آگهي تايپ شده تاسيس شركت را به دفتر شركت سهامي روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران واقع در خ بهشت ( خ پارك شهر ) جهت درج در روزنامه رسمي ( پس از پرداخت حق الدرج كه توسط مسئول مربوطه تعيين مي گردد ) تسليم مي نمايد.
تذكر: در صورت نياز فوري به آگهي تاسيس شركت قبل از انتشار در روزنامه رسمي چند نسخه فتوكپي از آگهي تاسيس تهيه و هنگام تحويل اصل آگهي به دفتر روزنامه رسمي فتوكپي ها توسط دفتر روزنامه رسمي ممهور به مهر مي گردد كه داراي اعتبار مربوطه خواهد بود .

مشاهده موارد...
تفاوت و تشابه شركتهاي سهامي خاص و با مسئوليت محدود

تفاوت و تشابه شركتهاي سهامي خاص و با مسئوليت محدود (0)

- در شركت با مسئوليت محدود تعداد شركا حداقل 2 نفر و در شركت سهامي خاص تعداد سهامداران حداقل 3 نفر مي باشند.
2- حداقل سرمايه براي ثبت شركت با مسئوليت محدود و سهامي خاص يك ميليون ريال است .
3- در شركت سهامي خاص حداقل 35% سرمايه بايد نقدا در يكي از شعب بانكها توديع و گواهي مربوطه ارائه و 65% در تعهد سهامداران باشد در شركت با مسئوليت محدود بايد كل سرمايه تحويل مديرعامل شركت شده ومديرعامل شركت شده و مديرعامل اقرار به دريافت نمايند و ارائه گواهي بانكي دال بر انجام اين امر ضرورت ندارد.
4- انتخاب بازر س اصلي وعلي البدل در شركت سهامي خاص اجباري ولي در شركت با مسئوليت محدود اختياري است.
5- مدت مديريت در شركت سهامي خاص حداكثر دو سال مي باشد كه قابل تمديد است در شركت با مسئوليت محدود مديران شركت براي مدت نامحدود انتخاب مي شوند و همچنين مخير خواهند بود كه مدتي براي مديران در اساسنامه شركت مقرر دارند.
6- انتخاب روزنامه كثيرالانتشار در شركت سهامي خاص براي درج آگهي هاي دعوت شركت الزامي و در شركت با مسئوليت محدود اختياري است .
7- شرايط احراز حد نصاب در مجامع عمومي در شركت سهامي خاص سهل تر و در شركت با مسئوليت محدود با توجه به نوع شركت مشكل تر ميباشد.
8- مجامع عمومي در شركت سهامي خاص توسط هيات رئيسه اي مركب از يك نفر رئيس و دو نفر ناظر و يك نفر منشي كه از بين سهامداران انتخاب مي شوند اداره مي گردد. در شركت با مسئوليت محدود اداره مجامع عمومي شركت توسط هيات نظار در صورتي خواهد بود كه تعداد شركاي آن از 12 نفر بيشتر باشد.
9- در شركت سهامي خاص و با مسئوليت محدود شركت در افزايش سرمايه اختياري است .
10- سرمايه در شركت سهامي خاص به سهام تقسيم و مسئوليت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمي سهام آنها است سرمايه در شركت با مسئوليت محدود به سهام يا قطعات سهام تقسيم نمي شود و شركا فقط تا ميزان سرمايه خود در شركت مسئول قروض وتعهدات مي باشند.
11- مديران در شركت سهامي خاص الزاما بايستي سهامدار بوده يا تعداد سهام وثيقه مقرر در اساسنامه را تهيه و به صندوق شركت بسپارند مديران در شركت با مسئوليت محدود بصورت موظف يا غير موظف كه از بين شركا يا از خارج انتخاب مي شوند انجام وظيفه خواهند نمود.
12- تقسيم سود در شركت سهامي خاص به نسبت تعداد سهام و در شركت با مسئوليت محدود به نسبت سرمايه شركا تقسيم خواهد شد و در شركت با مسئوليت محدود مي توانند در اساسنامه ترتيب ديگري براي تقسيم سود مقرر دارند.
13- حق راي در شركت سهامي خاص به تعداد سهام و در شركت با مسئوليت محدود به نسبت سرمايه خواهد بود.
14- تقويم سهم الشركه غير نقدي در شركت با مسئوليت محدود توسط شركا صورت مي گيرد شركا در اين خصوص داراي مسئوليت مي باشند تقويم آورده غير نقدي در شركت سهامي خاص با كارشناس رسمي دادگستري خواهد بود.
15- مدارك تاسيس در شركت سهامي خاص عبارتند از :
دو برگ اظهارنامه و دو جلد اساسنامه و گواهي بانك داير بر پرداخت 35% سرمايه تعدي و فتوكپي شناسنامه سهامداران و بازرسان و صورتجلسه مجمع عمومي موسس و هيات مديره .
براي كسب اطلاعات بيشتر مي توان به كتاب قانون تجارت در باب شركت سهامي و با مسئوليت محدود مراجعه نمود.

مشاهده موارد...
اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود

اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود (0)

ماده 1: نام و نوع شركت : شركت .............................. با مسئوليت محدود
ماده 2: موضوع شركت: ...................
ماده 3: مركز اصلي شركت: .......................
هيات مديره مي تواند تصويب نمايد مركز اصلي شركت را به هركجا كه صلاح و مصلحت بداند منتقل و يا شعبي را تاسيس و صورتجلسه را جهت ثبت به اداره ثبت شركتهاي تقديم نمايد.
ماده 4: سرمايه شركت: ..................
ماده 5: مدت شركت : از تاريخ ثبت به مدت نامحدود
ماده6: تابعيت شركت : تابعيت شركت ايراني است .
ماده 7: هيچيك از شركا حق انتقال سهم الشركه خود را به غير ندارند مگر با رضايت و و موافقت دارندگان سه چهارم سرمايه شركت كه داراي اكثريت عددي نيز باشند و انتقال سهم الشركه بعمل نخواهد آمد مگر به موجب سند رسمي
ماده 8: مجمع عمومي عادي شركت در ظرف مدت چهارماه اول هر سال پس از انقضاي سال مالي شركت تشكيل ولي ممكن است بنابه دعوت هر يك از اعضاي هيات مديره يا شركا مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده تشكيل گردد.
ماده 9: دعوت براي تشكيل مجامع عمومي توسط هر يك از اعضاي هيات مديره يا مديرعامل و يا شركا به وسيله دعوتنامه كتبي با درج آگهي در يكي از جرايد كثيرالانتشار بعمل خواهد آمد.فاصله بين دعوت تاتشكيل مجمع حداقل ده روز و حداكثر 40 روز خواهد بود.
ماده 10: در صورتي كه كليه شركا در هر يك از جلسات مجامع عمومي حضور يابند رعايت ماده 9 اساسنامه ضرورت نخواهد داشت.
ماده 11 : وظايف مجمع عمومي عادي يا عادي بطور فوق العاده بشرح زير مي باشد:
الف: استماع گزارش هيات مديره در امور مالي و ترازنامه ساليانه شركت و تصويب آن
ب: تصويب پيشنهاد سود قابل تقسيم از طرف هيات مديره
ج : تعيين خط مشي آينده شركت و تصويب آن
د: انتخاب هيات مديره و در صورت لزوم بازرس
12- وظايف مجمع عمومي فوق العاده به قرار زير است :
الف - تغيير اساسنامه يا الحاق يا حدف يك يا چند مواد اساسنامه
ب- تنظيم اساسنامه جديد يا تبديل نوع شركت
ج - افزايش يا تقليل سرمايه شركت
د- ورود شريك يا شركاي جديد به شركت
ماده 13: تصميمات شركا در مجمع عمومي فوق العاده با موافقت دارندگان سه چهارم سرمايه كه اكثريت عددي دارند ودر مجمع عمومي عادي از بين شركا و يا از خارج انتخاب مي شوند.
ماده 14: هيات مديره شركت مركب از .............. نفر خواهند بود كه در مجمع عمومي عادي از بين شركا و يا از خارج انتخاب مي شوند.
ماده 15: هيات مديره از بين خود يك نفر را به سمت رئيس هيات مديره و يكنفر را به سمت مديرعامل انتخاب و همچنين مي تواند براي اعضاي خود سمتهاي ديگر تعيين نمايد.
ماده 16: .............. نماينده قانوي و تام الاختيار شركت بوده و مي تواند در كليه امور مداخله و اقدام نمايد مخصوصا در موارد زير:
امور اداري از هر قبيل انجام تشريفات قانوني حفظ و تنظيم فهرست دارايي شركت و تنظيم بودجه و تعيين پرداخت حقوق و انجام هزينه ها رسيدگي به محاسبات پيشنهاد سود قابل تقسيم ساليانه تهيه آيين نامه هاي داخلي اجراي تصميمات مجامع عمومي اداي ديون و وصول مطالبات تاسيس شعب واگذاري و قبول نمايندگي انتخاب و انتصاب و استخدام متخصصن و كارمندان و كارگران عقد هر گونه پيمان با شركتها و بانكها و ادارات و اشخاص خريد وفروش و اجاره اموال منقول و غير منقول و ماشين آلات و بطور كلي وسايل مورد نياز و همچنين معاملات بنام و حساب شركت مشاركت با ساير شركتها و شخصيتهاي حقيقي و حقوقي استقراض با رهن يا بدون رهن و تحصيل اعتبار و وام دادن و وام گرفتن از بانكا و اشخاص وشركتها و باز كردن حساب جاري و ثابت در بانكها دريافت وجه از حسابهاي شركت صدور ظهرنويسي و پرداخت بروات و اسناد و سفته ها وهزينه ها مرافعات چه شركت مدعي باشد و چه مدعي عليه در تمام مراحل با تمام اختيارات از رجوع به دادگاههاي صالحه و ابتدايي و استيناف و ديوان كشور انتخاب وكيل و وكيل در توكيل دادن اختيارات لازمه بنامبرده و عزل آن قطع و فصل دعاوي با صلح وسازش اختيارات فوق جنبه محدوديت نداشته و هر تصميمي را كه هيات مديره جهت پيشرفت شركت اتخاذ نمايد معتبر مي باشد.
ماده 17: جلسات هيات مديره با حضور اكثريت اعضا رسميت مي يابد و تصميمات هيات مديره با اكثريت آرا معتبر است.
ماده 18: دارندگان حق امضا در شركت : دارندگان حق امضاي اوراق و اسناد بهادار از قبيل چك سفته برات اسناد تعهدآور و قراردادها را هيات مديره تعيين مي كند.
ماده 19- هر يك از اعضا هيات مديره مي تواند تمام يا قسمتي از اختيارات و همچنين حق امضاي خود را به هريك از شركا براي هر مدت كه صلاح بداند تفويض نمايد و همچنين هيات مديره مي تواند تمامي يا قسمتي از اختيارات خود را به مديرعامل تفويض كند.
ماده 20- سال مالي شركت از اول فروردين ماه هرسال شروع و به آخر اسفند ماه همان سال خاتمه مي يابد به استثناي سال اول كه ابتداي آن از تاريخ تاسيس شركت است .
ماده 21: تقسيم سود از درآمد شركت در پايان هر سال مالي هزينه هاي اداري حقوق كاركنان و مديران استهلاكات ماليات و
ساير عوارض دولتي كسر و پس از وضع صدي ده بابت ذخيره قانوني بقيه كه سود ويژه است به نسبت سهم الشركه بين شركا تقسيم خواهد شد.
ماده 22: فوت يا محجوريت هر يك از شركا باعث انحلال شركت نخواهد شد و وارث يا وراث شريك متوفي ويا ولي محجور مي تواند به مشاركت خود ادامه دهندد در غير اين صورت بايستي سهم الشركه خود را پس از انجام تشريفات قانوني دريافت ويا به شركت ديگري منتقل و از شركت خارج شوند.
ماده 23: انحلال شركت : مطابق ماده 114 قانون تجارت منحل خواهد شد.
ماده 24: در صورتي كه مجمع عمومي فوق العاده شركا راي به انحلال شركت دهد يك نفر از بين شركا و يا از خارج از شركت به سمت مديرتصفيه تعيين خواهد شد وظايف مدير تصفيه طبق قانون تجارت مي باشد.
ماده 25: اختلافات حاصله بين شركاي شركت از طريق حكميت و داوري حل و فصل خواهد شد.
ماده 26: در ساير موضوعاتي كه در اين اساسنامه قيد نشده است مطابق مقررات قانون تجارت ايران وساير قوانين موضوعه عمل و رفتار خواهد گرديد.
ماده 27: اين اساسنامه در 27 ماده تنظيم و به امضاي كليه موسسين شركت به اسامي ذيل رسيد و تمام صفحات آن امضا شد. 

مشاهده موارد...
خصوصیات شرکت

خصوصیات شرکت (0)

اول - محاسن ومعايب شركت با مسئوليت محدود در مقايسه با شركتهاي سهامي
شركت سهامي عام با حضور الزامي حداقل پنج سهامدار (مدير) و شركت سهامي خاص با حداقل سه سهامداران تشكيل مي گردد در صورتي كه شركت با مسئوليت محدود را ميتوان با حداقل دو شريك تشكيل داد.
در شركت با مسئوليت محدود هيچگونه حداقل سرمايه اي پيش بيني نشده و الزام قانوني ارائه مدارك در اين زمينه به اداره ثبت شركتها براي موسسين وجود ندارد فقط اقرار موسسين به ميزان سرمايه و پرداخت آن به صندوق شركت يا هيئت مديره در شركت نامه كافي خواهد بود در صورتي كه حداقل سرمايه در شركت سهامي عام و خاص به ترتيب پنج ميليون و يك ميليون ريال مي باشد و موسسين مكلفند حداقل 35% كل سرمايه را به حساب شركت در شرف تاسيس واريز و فيش بانكي را به اداره ثبت شركتها ارائه نمايند.
شركت با مسئوليت محدود به وسيله يك يا چند نفر مدير موظف يا غير موظف كه ممكن است خارج از شركا هم باشند براي مدت محدود يا نامحدود اداره مي شود ولي در شركتهاي سهامي عام و خاص به ترتيب حداقل مديران نبايد از پنج و سه نفركمتر باشد و نيز اين مديران براي مدت حداكثر 2 سال انتخاب مي شوند.
و بالاخره آخرين حسن شركت با مسئوليت محدود در مقايسه با شركتهاي سهامي اين است كه قلمرو آگهي ها در شركت هاي سهامي وسيعتر از شركت با مسئوليت محدود مي باشد.
از معايب شركت با مسئوليت محدود اين است كه پذيره نويسي و پرداخت تمام سهم الشركه به صورت اوراق تجارتي قابل انتقال اعم از با نام و بي نام صادر نمي گردد. ولي در شركتهاي سهامي عام نقل و انتقال سهام كاملا آزاده بوده و درشركتهاي سهامي خاص اين نقل و انتقال ممكن است مشروط به موافقت مديران شركت يا مجامع عمومي سهامداران بشود.
دوم - مقررات مالياتي
مطابق بند (د) ماده 105 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 3/12/1366 جمع درآمد مشمول ماليات شركتهاي سهامي و مختلط سهامي و ساير اشخاص حقوقي (از جمله شركت با مسئوليت محدود) پس از كسر ماليات به نرخ 10% نسبت به مجموع درآمد به عنوان ماليات شركت محاسبه و وصول مي شود به شرح زير مي باشد:
1- درمورد شركتهاي سهامي و مختلط سهامي به نسبت درآمد سهام بي نام كلا به نرخ ماده 131 قانون مالياتهاي مستقيم و درمورد سهام با نام و سهم الشركه شركا ضامن و با توجه به درآمد سهم هر يك از سهامداران و سهم الشركه شركا ضامن به نرخ ماده 131 همان قانون .
2- درمورد ساير اشخاص حقوقي از جمله شركت با مسئوليت محدود به نسبتي از سود مشمول ماليات كه طبق اساسنامه يا شركت نامه شخص حقوقي به هر يك از صاحبان سرمايه يا اعضا شخص حقوقي تعلق مي گيرد به نرخ مقرر در ماده 131 اين قانون .
امتيازي كه شركتهاي سهامي عام در مقايسه با شركتهاي با مسئوليت محدود دارند اين است كه شركتهايي كه سهام آنهااز طرف طرف هيئت پذيرش بورس برابر قانون براي معامله در بازار بورس پذيرفته شده اند از سال پذيرش تا سالي كه فهرست نرخها در بورس حذف نشده اند از پرداخت ده درصد ماليات شركت معاف مي باشند مشروط بر اينكه كليه نقل و انتقالات سهام شركتهاي مزبور از طريق كارگزاران بورس انجام و در دفاتر مربوط ثبت گردد.
سوم - حقوق و تعهدات شركا شركت
هر شريك به هر ميزان كه سهم الشركه دارد ميتواند سهم الشركه كه خود را با رعايت شرايط مندرج در مواد (102 و 103 ل.ا.ق.ت) به شخص ديگري انتقال دهد و در صورتي كه شركت نصف سرمايه خود را از دست بدهد هر شريكي مي تواند از دادگاه تقاضاي انحلال شركت را بنمايد به شرط اينكه محكمه دلايل او را موجه تشخيص داده و ساير شركا نيز جهت خروج او از شركت حاضر به پرداخت سهم الشركه اي كه در صورت اطلاع حاصل نمايد.
از حقوق ديگر حق استفاده از سود شركت و استرداد سهم الشركه مي باشد كه نحوه استفاده شركا از سود شركت موكول به اساسنامه يعني توافق فيما بين شركا گرديده است ولي اگر اساسنامه راجع به سود و زيان مقررات خاصي را پيش بيني نكرده باشد تقسيم سود و زيان به نسبت سرمايه شركا خواهد بود.
استرداد سهم الشركه موكول به موافقت شركا مي باشد كه به موجب آن تصميمات راجع به شركت بايد با اكثريت حداقل نصف سرمايه دردعوت اول اتخاذ گردد. چنانچه اكثريت حاصل نشد كليه شركا براي بار دوم دعوت شده و در اين صورت تصميمات با اكثريت عددي شركا اتخاذ خواهد شد هر چند كه اكثريت مزبور داراي نصف سرمايه نباشند.
حق راي هم يكي ديگر از حقوق شركا مي باشد كه هر شريكي به نسبت سهم الشركه خود در شركت داراي راي مي باشد مگر اينكه اساسنامه ترتيب ديگري را مقرر داشته باشد.
درمورد تعهدات شركا بايد متذكر شد كه برابر ماده (94 ق.ت) مسئوليت هر شريك در مقابل قروض و تعهدات شركت محدود به مبلغ اسمي سهم الشركه اي است كه در شركت سرمايه گذاري نموده است. بنابراين اگر شركت منحل شده و اموال آن تصفيه گردد طلبكاران شركت براي وصول مطالبات خود فقط حق دارند به دارائي باقيمانده شركت مراجعه و از حاصل فروش آن مطالبات خود را برداشت نمايند. اداره تصفيه براي طلبكاراني كه طلب خود را به طور كامل حصول ننموده اند سند عدم كفايت دارائي صادر مي كند.
طلبكاران شركت قادر نخواهند بود در صورت توقف شركت از اداي ديون مطالبات خود را از اموال شخصي شركا مطالبه نمايند و اين امر موجبات سو استفاده شركا شركت را فراهم مي سازد به اين معني كه ممكن است شخص ثالثي كالايي را به طور نسيه به شركت بفروشد ولي شركت از پرداخت ثمن معامله خودداري نمايد. در اينجا طلبكار فقط ميتواند به مقررات راجع به ورشكستگي عليه شركت متوسل شود و مالا قسمتي از طلب چنين شخصي بلاوصول خواهد ماند.
برابر ماده (112 ق.ت) در هيچ مورد شركا نمي توانند شريكي را مجبور به ازدياد سهم الشركه خود بنمايد و اين امر كاملا منطقي است زيرا تاسيس شركت تجارتي امري اختياري مي باشد و بر خلاف حقوق مدني شركت قهري وجود خارجي ندارد و قانونگذار سعي كرده ارداه سرمايه گذار را در پذيرش افزايش سرمايه مورد توجه قرار دهد.
ساير تعهدات شركا عبارتند از : رقابت غير قانوني توزيع سود موهوم و تغيير تابعيت شركت. در توضيح هر كدام بايد گفت كه در اساسنامه شركا مي توانند تعهد نمايند معاملاتي نظير معاملات شركت را كه موجب رقابت با عمليات شركت باشد انجام ندهند و در صورت تخلف و ايجاد ضرر مسئول جبران آن خواهند بود.
مديراني كه بدون تنظيم ترازنامه يا با استناد به صورت دارائي مزور سود موهومي را بين شركا تقسيم نمايند كلاهبردار محسوب و به مجازات مقرر محكوم خواهند شد.
درخاتمه بايد متذكر شد كه به موجب ماده (110 ق.ت) شركا حق ندارند تابعيت شركت را تغيير دهند مگر به اتفاق آرا. 

مشاهده موارد...
شرایط ماهوی

شرایط ماهوی (0)

اول - رضايت و اهليت
در قرارداد تشكيل شركت با مسئوليت محدود كه بين شركا امضا مي شود مانند شركتهاي ديگر رضايت شركا بايد بدون عيوب مانند اشتباه اكراه يا تدليس باشد به عبارت ديگر هر شركت بايد با اراده آزاد خود قرارداد شركت يا شركتنامه را امضا كند. در پاسخ به اين سئوال كه آيا محجورين مي توانند شريك شركت شوند يا شركتنامه بايد گفت برابر ماده (1212 ق.م) اعمال و اقوال صغير تا حدي كه مربوط به اموال و حقوق مالي او باشد باطل و بلااثر است به اين ترتيب صغيري كه به سن بلوغ نرسيده است نمي تواند هيچگونه اعمال حقوقي انجام دهد. اما مطابق قسمت دوم ماده (1212 ق.م) و ماده 85 و 86 قانون امور حسبي صغير مميز مي تواند اموال و منافعي را كه به سعي خود او حاصل شده با اذن ولي يا قيم اداره نمايد و در صورتي كه ولي يا قيم او مقتضي بداند و نامبرده اجازه اشتغال به كار يا پيشه داده مي شود به اين ترتيب نامبرده مي تواند شريك شركت با مسئوليت محدود شود اما ساير محجورين فقط مي توانند به وسيله نماينده قانوني خود شريك شركت شوند.
دوم - موضوع شركت و ميزان سرمايه
به هنگام تشكيل شركت با مسئوليت محدود شركا كه مكلف به تنظيم شركتنامه و امضا آن مي باشند موضوع شركت را در آن قيد و اين موضوع مطابق ماده (190 ق.م) بايد مشروع باشد. هر چند در ماده مزبور به علت تعهد اشاره نشده است ليكن علت تعهد نبايد به تجويز ماده (348 ق.م) امر ممنوع باشد.
با وجود اينكه در قانون تجارت ايران براي سرمايه شركت با مسئوليت محدود حداقل سرمايه اي پيش بيني نشده ولي با اين حال شركت با مسئوليت محدود زماني تشكيل ميشود كه كليه سرمايه نقدي آن تاديه و سهم الشركه غيرنقدي نيز تقويم و تسليم شده باشد.
به نظر مي رسد كه در حقوق ايران به منظور جلوگيري از تشكيل شركتهاي با مسئوليت محدود بطور صوري و بدون سرمايه و حمايت از بستانكاران بهتر است كه همانند شركتهاي سهامي موسسين مكلف باشند كه حداقل سرمايه اي به حساب شركت در بانك پرداخت و فيش مربوطه را نيز به اداره ثبت شركتها ارائه نمايند.
برابر مواد (100 و 96 ق.ت) شركا مي توانند سهم الشركه خود را به طور غيرنقدي به شركت پس از تقويم تسليم نمايند و اين امر بايد در شركتنامه نيز قيد گردد. بديهي است شركا مزبور نسبت به قيمت آن در مقابل اشخاص ثالث مسئوليت تضامني دارند. با اين ترتيب مقررات راجع به آورده هاي غيرنقدي در شركتهاي با مسئوليت محدود حقوق اشخاص ثالث و شركايي كه آورده نقدي به شركت تاديه نموده اند را تامين نمي نمايد زيرا درتقويم آورده هاي غير نقدي نظر كتبي كارشناس رسمي وزارت دادگستري همانند شركتهاي سهامي پيش بيني نشده است.
سوم - تعداد شركا و سهم الشركه
مطابق ماده (94 ق.ت) حداقل شركا شركت با مسئوليت محدود 2 نفر تعيين گرديده ولي قانونگذار حداكثر شركا را پيش بيني ننموده است اما در حقوق فرانسه حداكثر شركاي شركت با مسئوليت محدود 50 نفر در نظر گرفته شده است و چنانچه تعداد شركا بيشتر از 50 نفر باشد شركت بايد نوع خود را تغيير داده و ظرف دو سال به شركت سهامي تبديل گردد.
اگر شركت با مسئوليت محدودي با حداقل 2 نفر تشكيل گردد وبعد از تشكيل يكي از شركا سهم خود را به ديگري انتقال دهد آيا شركت مي تواند با يك نفر شريك به بقاي خود ادامه دهد يا خير؟ در قانون تجارت ايران پاسخي به اين مسئله داده نشده است ولي در قانون فرانسه آمده كه اگر سهم الشركه يا سهام شركتي در دست يك نفر به علت انتقال يا ارث و غيره جمع شود اين امر موجبات انحلال شركت را فراهم نمي آورد ولي هر كسي مي تواند انحلال شركت را از دادگاه بخواهد مگر آنكه شريك منحصر به فرد ظرف يكسال وضع خود را از لحاظ تعداد شركا با قانون تطبيق دهد.
چهارم - نام شركت و مدت آن
در نام شركت بايد عبارت (مسئوليت محدود) قيد شود و الا شركت با مسئوليت محدود در مقابل اشخاص شركت تضامني محسوب شده و تابع مقررات آن خواهد بود ضمنا نام شركت نبايد متضمن نام هيچيك از شركا باشد حال اگر شريك نام خود را به دنبال اسم شركت قيد نمايد در مقابل اشخاص ثالث در حكم شريك ضامن در شركت تضامني خواهد بود. درمورد مدت شركت در قانون تجارت ايران ذكري به عمل نيامده و معمولا شركا به هنگام تشكيل شركت مدت آن را نامحدود قيد مي نمايند ولي در حقوق فرانسه مدت شركت 99 سال مي باشد و اين مدت از تاريخ ثبت آغاز مي گردد.

مشاهده موارد...
شرایط شکلی

شرایط شکلی (0)

اول - لزوم تنظيم شركتنامه و نشر آگهي آن
در قانون تجارت ايران نص صريحي در خصوص لزوم تنظيم شركتنامه وجود ندارد ولي با عنايت به ماده (97 ق.ت) ملاحظه مي شود كه موسسين شركت الزاما بايد شركتنامه بين خود تنظيم وامضا نمايند.
تنظيم اساسنامه براي شركت با مسئوليت محدود علاوه بر شركتنامه ضروري مي باشد زيرا شركا مي توانند اراده خود را از نظر قلمرو و اختيارات و اتخاذ تصميم و يا حق راي و بالاخره روابط فيما بين در آن منعكس نمايند.
برابر بند 2 ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاك با اصلاحات بعدي صلحنامه وهبه نامه و شركتنامه بايد طبق سند رسمي تنظيم گردد. از طرف ديگر طبق ماده 1 نظامنامه قانون تجارت شركتهاي تجارتي بايد به موجب شركتنامه رسمي تشكيل شوند.
مطابق ماده (197 ق.ت) ظرف ماه اول تشكيل هر شركت خلاصه شركتنامه و منضمات آن طبق نظامنامه وزارت عدليه اعلان خواهد شد و نيز برابر ماده (196 ق.ت) (اساسنامه و نوشته جاتي كه براي به ثبت رسيدن شركت لازم است در نظامنامه وزارت عدليه معين مي شود.)
نظامنامه مندرج در مواد فوق بايد در تهران در دايره ثبت شركتها و در خارج از تهران در اداره ثبت اسناد مركز اصلي شركت به ثبت برسد و طبق ماده 3 نظامنامه تسليم تقاضانامه در دو نسخه الزامي است وعلاوه بر آن در شركتهاي با مسئوليت محدود بايد يك نسخه مصدق از اساسنامه (اگر باشد) يك نسخه مصدق از شركتنامه اسامي شريك يا شركايي كه براي اداره شركت تعيين شده اند و بالاخره نوشته اي به امضا مدير شركت حاكي از پرداخت تمام سرمايه نقدي و سرمايه غيرنقدي با تعيين قيمت حصه هاي غير نقدي نيز تقديم گردد.
بعد از ثبت شركت متصدي ثبت بايد نسخه ثاني تقاضانامه را با قيد تاريخ و نمره ثبت امضا و به مهر اداره ممهور نموده و به متقاضي بدهد اين سند سند ثبت شركت محسوب خواهد شد متعاقبا در ظرف ماه اول ثبت هر شركت خلاصه شركتنامه و منضمات آن توسط اداره ثبت محل در روزنامه رسمي و يكي از روزنامه هاي كثير الانتشار مركز اصلي شركت به هزينه خود شركت منتشر مي گردد.
دوم - وضعيت قراردادهاي تنظيمي به حساب شركت قبل از تشكيل آن
طبق اصل تفكيك و تنجيز شخصيت حقوقي شركت از شركا و سهامداران تا زماني كه شركت تشكيل نشده و داراي شخصيت حقوقي نگشته است نمي تواند با اشخاص ثالث قرارداد تنظيم نموده و داراي حقوق وتعهدات گردد.
اگر قبل از تشكيل شركت با مسئوليت محدود موسسين به حساب شركت با اشخاص ثالث تعهداتي بنمايند آيا شركت پس از تشكيل در مقابل صاحبان حق جوابگو مي باشد يا خير؟ قانون تجارت دراين زمينه سكوت نموده ولي به نظر مي رسد براي حفظ حقوق اشخاص ثالث كه قبل از تشكيل شركت با موسسين قرارداد تنظيم نموده اند موسسين در مقابل آنان و همچنين نسبت به كليه اعمال و اقداماتي كه براي تاسيس و به ثبت رسانيدن شركت انجام مي دهند مسئوليت تضامني داشته باشند. 

مشاهده موارد...
مسئوليت مدني و جزايي راجع به تشكيل شركت

مسئوليت مدني و جزايي راجع به تشكيل شركت (0)

در مورد مسئوليت مدني موسسين نسبت به اشخاص متضرر از تاسيس شركت بايد به مقررات خاص قانون تجارت و قانون مدني توجه نمود.
مواد 100 و 101 قانون تجارت بطلان تاسيس شركت با مسئوليت محدودي كه بر خلاف مواد 96 و 97 (تاديه تمام سرمايه نقدي و تقويم و تسليم آورده هاي غير نقدي) تاسيس شده باشد را پيش بيني نموده و آن را از درجه اعتبار ساقط دانسته است. در صورتي كه حكم بطلان شركت به شرح فوق صادر گردد شركايي كه بطلان مستند به عمل آنها مي باشد و نيز هيئت نظار و مديراني كه در حين حدوث سبب بطلان درسمت خود باقي بوده و به وظايف خود عمل ننموده باشند به نحو تضامني مسئول مي باشند.
مدت مرور زمان دعاوي ناشي از اين امر نيز 10 سال از تاريخ حدوث سبب بطلان مي باشد بر طبق مقررات خاص قانون مدني اگر موسسين شركت با مسئوليت محدود در تاسيس شركت از مقررات قانوني يا اساسنامه مربوطه تخلف نمايند و از اين تخلف به ساير شركا و يا اشخاص ثالث ضرر و زياني وارد گردد هر ذينفع مي تواند با توسل به مقررات عام پيش بيني شده راجع به مسئوليت مدني در دادگاه صلاحيتدار طرح دعوي نمايد.
از نظر مسئوليت جزايي موسسين و مديراني كه بر خلاف واقع پرداخت تمام سهم الشركه نقدي و تسليم سهم الشركه غير نقدي را در اوراق و اسنادي كه بايد به اداره ثبت شركتها بدهند اظهاربنمايند كلاهبردار محسوب و مطابق قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا و اختلاس و كلاهبرداري مصوب 15/9/1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام مجازات خواهد شد.

مشاهده موارد...
انتخاب و عزل مدیران

انتخاب و عزل مدیران (0)

شركت با مسئوليت محدود ممكن است توسط يك يا چند مدير موظف يا غير موظف كه از بين شركا يا خارج از شركا انتخاب مي گردند اداره شود مديران مزبور مي توانند براي مدت محدود يا نا محدود انتخاب شوند (ماده 104 ق.ت).
مديران با اشخاص حقيقي بوده و اهليت قانوني براي انجام مديريت داشته باشند. در قانون تجارت ايران تصريحي در خصوص عزل مديريا مديران شركت با مسئوليت محدود وجود ندارد ولي به نظر مي رسد در صورتي كه مدير يا مديران شركت با مسئوليت محدود با ارتكاب تقصير (مانند ترك شركت به قصد اضرار) موجبات ضرر شركت را فراهم سازند شركا با توجه به اصول عام پيش بيني شده در حقوق مدني مجمع عمومي را تشكيل داده و با در دست داشتن ادله موجه و رعايت نصاب اتخاذ تصميم در مجمع مدير مقصر را عزل و مراتب را به اداره ثبت شركتها اعلام نمايند.

مشاهده موارد...
قلمرو اختيارات مديران

قلمرو اختيارات مديران (0)

مديران شركت كليه اختيارات لازمه را براي نمايندگي و اداره شركت خواهند داشت مگر اينكه در اساسنامه غير اين ترتيب مقرر شده باشد (ماده 105 ق.ت).
برابر بند 4 ماده 49 قانون تجارت فرانسه حدود روابط مديران با شركا به اساسنامه محول شده است. يعني مديران در مواردي مانند تنظيم بعضي از قراردادها و يا انجام برخي از اعمال حقوقي مهم مانند اخذ وام از بانك (غير از اعتبار) رهن اموال غير منقول شركت و يا وثيقه و غيره مكلف به كسب اجازه قبلي از شركا مي باشند و درصورت تجاوز از اختيار خود علاوه بر حبران زيان وارده شركا مي توانند عزل مدير متخلف را بخواهند بدون اينكه نامبرده حق مطالبه ضرر و زيان ناشي از عزل را داشته باشد.
ساير اختيارات مديران عبارتند از : دعوت مجامع عمومي گزارش وضع مالي شركت و كسر اندوخته هاي قانوني مندرج در ماده (113 ق.ت) گزارش در ورد افزايش و كاهش سرمايه گزارش ساليانه راجع به فعاليت وضع عمومي شركت و بالاخره اعلام صورتجلسه مربوط به انتخاب مديران و بازرسان تصويب ترازنامه كاهش و افزايش سرمايه تغييرات در اساسنامه انحلال شركت و نحوه تصفيه آن به اداره ثبت شركتها

مشاهده موارد...
مسئوليت مدني و جزايي مديران

مسئوليت مدني و جزايي مديران (0)

مدير يا مديران شركت با مسئوليت محدود به نمايندگي از طرف شركت و به نام شركت وظايف خود را بر طبق قانون يا اساسنامه انجام مي دهند و چون تاجر محسوب نمي شوند بنابراين عليه آنان در صورت توقف شركت از اداي ديون و قروضي كه به عهد دارند نمي توان اعلام ورشكستگي نمود و اين يكي از نقايص قانون تجارت مي باشد. زيرا امكان دارد كه مديران اموال شركت را به دارايي شخصي خود انتقال دهند. و طلبكاران شركت نيز در صورت وصول نشدن مطالبات خود ناچارخواهند بود فقط به دارايي شركت مراجعه نمايند مگر آنكه دادخواست جداگانه اي براساس مقررات قانون مدني به دادگاه تسليم و پس از اثبات تقصير مديران و ضرر وارده رابطه عليت جبران زيان وارده را تقاضا نمايند.
از نظر جزائي مديراني كه با نبودن صورت دارايي يا با استناد به صورت دارائي مزور منافع موهومي را بين شركا تقسيم نمايند كلاهبردار محسوب خواهند شد و زيان ديده مي تواند تقاضاي استرداد منافع موهوم تقسيم شده را جهت جبران زياد وارده بنمايد. 

مشاهده موارد...
انتخاب هیئت نظار

انتخاب هیئت نظار (0)

قانونگذار در حقوق ايران انتخاب بازرس يا بازرسان را جهت كنترل شركت با مسئوليت محدود لازم ندانسته است ليكن در صورتي كه تعداد شركاي با مسئوليت محدود بيش از 12 نقر باشد انتخاب هيئت نظار را از بين شركا الزامي دانسته است در اين زمينه ماده 101 قانون تجارت مقرر مي دارد : (هر شركت با مسئوليت محدود كه عده شركاي آن بيش از 12 نفر باشد بايد داراي هيئت نظار بوده ... )
وظايف و اختيارات هيئت نظار.
اول كنترل آورده نقدي و غير نقدي
هيئت نظار بايد پس از تشكيل بلافاصله اطمينان حاصل كند كه تمام سرمايه نقدي به وسليه شركا تاديه و سهم الشركه غير نقدي شركت نيز تقويم و تسليم شده و رد شركتنامه صراحتا گرديده باشد كه سهم الشركه هاي غير نقدي هر كدام به چه ميزان شده است (مستفاد از قسمت دو ماده 109 ق.ت و رعايت مواد 96 و 97 همان قانون).
دوم - كنترل دفاتر و دارائي شركت.
به موجب ماده 109 ناظر به ماده 168 ق.ت هيئت نظار مكلفند كه دفاتر و صندوق و كليه اسناد شركت را به طور دقيق كنترل نموده و در پايان هر سال مالي گزارشي به مجمع عمومي شركت در اين مورد تقديم كنند و چانچه در تنظيم ترازنامه و تقسيم منافع شركت به وسيله مديران تخلفي مشاده نمايند بايد آن را در گزارش خود قيد كنند هر شريك مي تواند از گزارش مزبور تا 15 روز قبل از انعقاد مجمع عمومي شخصا يا بوسيله نماينده اش كسب اطلاع نمايد.
سوم - دعوت مجمع عمومي عادي و فوق العاده
هيئت نظا مكلف است سالي يك مرتبه مجمع عمومي شركا را دعوت كرده و آن را تشكيل دهد. همچنين هيئت مزبور مي تواند مجمع عمومي فوق العاده را نيز براي انعقاد دعوت نمايد. نظار تصميمات خود را با اكثريت آراي اعضا خود اتخاذ مي نمايد.
مسئوليت هيئت نظار (ماده 109 ناظر به ماده 167)
در صورتي كه تصميمات و اقدامات هيئت نظار بر خلاف قوانين حاكم باشد مسئوليت آن متوجه اعضاي هيئت خواهد بود. ضمنا هيئت نظار در صورتي تباني در مورد تقويم سهم الشركه غير نقدي به بيش از قيمت واقعي آن علاوه بر مسئوليت تضامني در مقابل اشخاص ثالث مشمول مجازات جزائي مقرر در ماده 115 خواهند بود.

مشاهده موارد...
کلیات تصمیم گیری

کلیات تصمیم گیری (0)

دعوت و تشكيل مجامع عمومي در شركت با مسئوليت محدود فقط در ماده 109 ق.ت كه مي گويد : هر شركت با مسئوليت محدود كه عده شركاي آن بيش از 12 نفر باشد بايد داراي هيئت نظار بوده وهيئت مزبور لااقل سالي يك مرتبه مجمع عمومي شركا را تشكيل دهد...) اجباري شناخته شده است.
در مفهوم مخالف ماده مذكور ميتوان گفت كه تشكيل مجمع عمومي عادي و فوق العاده در شركتهاي با مسئوليت محدود كه شركاي آن كمتر از 12 نفر مي باشند كاملا اختياري است ولي شركا مي توانند در اساسنامه الزام تشكيل مجامع عمومي را مطابق مقررات شركتهاي سهامي عام و خاص و با در نظر گرفتن مواد 92 و 97 و 120 (ل.ا.ق.ت) پيش بيني نمايند.

مشاهده موارد...
تصمیات فوق العاده

تصمیات فوق العاده (0)

درشركت با مسئوليت محدود تشكيل مجمع عمومي فوق العاده همانند شركتهاي سهامي عام و خاص الزامي شناخته نشده است ولي با عنايت به ماده 11 ق.ت. كه مي گويد: هر تغيير ديگري راجع به اساسنامه بايد با اكثريت عددي شركا كه لااقل سه ربع سرمايه را نيز دارا باشند به عمل آيد مگر اينكه در اساسنامه اكثريت ديگري مقرر شده باشد. به نظر مي رسد كه تشكيل مجمع عمومي فوق العاده از نظر اهميت موارد پيش بيني شده در ماده 111 مذكور مي باشد. در اين صورت وظايف مجمع عمومي فوق العاده در اساسنامه بايد به شرح زير پيش بيني گردد:
1- تغييرات در اساسنامه يا الحاق يا حذف چند مواد از آن .
2- افزايش يا كاهش سرمايه شركت .
3- ورود شريك يا شركا جديد به شركت.
4- تنظيم اساسنامه جديد يا تبديل نوع شركت.
5- انحلال شركت قبل از موعد.
بديهي است تصميمات در موارد فوق بايد با موافقت دارندگان 4/3 سرمايه شركايي كه اكثريت عددي را نيز دارند اتخاذ گردد.

مشاهده موارد...
مسئوليت مدني و جزايي

مسئوليت مدني و جزايي (0)

اگر مجامع عمومي شركت با مسئوليت محدود در تصميمات خود از مقررات قانوني تخلف نموده و از اين بابت شركا يا اشخاص ثالث متضرر گردند زيان ديده مي تواند براساس مقررات قانون مدني و تعيين ضرر وارده و اثبات رابطه عليت جبران زيان وارده را از دادگاه درخواست نمايد و در مواردي كه شركا با استناد به تصميم مجامع مرتكب جرائمي از قبيل كلاهبرداري و غيره بشوند بر طبق مقررات پيش بيني شده در قانون مجازات اسلامي با آنان رفتار خواهد شد.

مشاهده موارد...
انحلال شرکت با مسئولیت محدود

انحلال شرکت با مسئولیت محدود (0)

موارد انحلال شركت با مسئوليت محدود در ماده 114 ق.ت. به شرح زير پيش بيني شده است:
در مورد بندهاي 1 و 2 و 3 ماده (ماده 93 ق.ت) (شركتهاي سهامي منسوخه سال 1311):
وقتي كه شركت براي هدفي كه تشكيل شده آن را انجام داده يا انجام آن غير ممكن باشد.
وقتي كه شركت براي مدت معيني تشكيل شده و آن مدت منقضي شده باشد.
در صورتي كه شركت ورشكسته اعلام گردد.
در صورتي كه به واسطه ضرهاي وارده حداقل نصف سرمايه شركت از بين رفته و يكي از شركاي شركت با مسئوليت محدود تقاضاي انحلال آن را كرده باشد دادگاه نيز دلايل مدعي را موجه تشخيص دهد و ساير شركا حاضر نباشند سهم الشركه اي كه در صورت انحلال شركت به او تعلق مي گيرد پرداخت نموده و او را از شركت خارج سازند.
در صورتي كه عده اي به انحلال اتخاذ تصميم نموده باشند بديهي است كه اساسنامه شركت با مسئوليت محدود براي انحلال شركت مي تواند اكثريت سرمايه را به هر ميزاني بيش از نصف اعم از 4/3 غيره پيش بيني نمايد.
در مورد فوت يكي از شركا و آن در صورتي است كه چنين موردي دراساسنامه پيش بيني شده باشد قانونگذار حجر يكي از شركا را از موارد انحلال ندانسته است. ليكن در صورت ورشكستگي شركت (نه يكي از شركا) انحلال و تصفيه آن امري بديهي است

مشاهده موارد...

خدمات مجازی

 • دفتركار مجازی
 • مديريت ارتباط با مشتری CRM
 • وب سايت / فروشگاه الكترونيكی
 • پنل های ارزيابی و گزارش عملكرد
 • تبليغات فضای مجازی ( اينترنتی )
 • ايميل ماركتينگ

مشاوره مديريت كسب و كار

 • تهيه بيزنس پلن (طرح تجاری)
 • تهيه برنامه بازاریابی
 • تهيه برنامه استراتژيك
 • جذب نيروی انسانی كارآمد و موثر
 • طراحی مدل كسب و كار
 • شناخت و تحليل بازار
 • طراحی كسب و كار الكترونيكی
 • تجارت الكترونيك
 • تبليغات اينترنتی
 • ايميل ماركتينگ


 

 

خدمات اداری