s44.jpg

ورود کاربران

پربازدیدترین ها

Has no connect to show!

پکیج کسب و کار

Error
 • JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING
 • JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING
 • JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING
 • JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_contact, 1
 • Error loading component: com_contact, 1
 • Error loading component: com_finder, 1
 • Error loading component: com_languages, 1
 • Error loading component: com_users, 1

انتخاب و عزل مدیران (0)

شركت با مسئوليت محدود ممكن است توسط يك يا چند مدير موظف يا غير موظف كه از بين شركا يا خارج از شركا انتخاب مي گردند اداره شود مديران مزبور مي توانند براي مدت محدود يا نا محدود انتخاب شوند (ماده 104 ق.ت).
مديران با اشخاص حقيقي بوده و اهليت قانوني براي انجام مديريت داشته باشند. در قانون تجارت ايران تصريحي در خصوص عزل مديريا مديران شركت با مسئوليت محدود وجود ندارد ولي به نظر مي رسد در صورتي كه مدير يا مديران شركت با مسئوليت محدود با ارتكاب تقصير (مانند ترك شركت به قصد اضرار) موجبات ضرر شركت را فراهم سازند شركا با توجه به اصول عام پيش بيني شده در حقوق مدني مجمع عمومي را تشكيل داده و با در دست داشتن ادله موجه و رعايت نصاب اتخاذ تصميم در مجمع مدير مقصر را عزل و مراتب را به اداره ثبت شركتها اعلام نمايند.